Announcement

Collapse
No announcement yet.

Feromonlar ve Parfüm

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Feromonlar ve Parfüm

  Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  Mugla Sitki Kocman University
  Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi
  Cosmetic Products Application and Research Center

  Feromon, canlılar tarafından salgılanan ve canlıların birbir-
  leri ile iletişim kurmasını sağlayan kimyasal bileşikler olarak
  tanımlanabilir. Hava yoluyla bulaşan hormonlar olarak da
  adlandırılırlar ve çoğunlukla kokulu bileşiklerdir. Başka bir de-
  yişle feromonlar, alıcı canlıların davranışlarını etkilemek için
  salgılanır ve vücut dışı hormon olarak tanımlanabilir.
  Örneğin; kraliçe arı, kovanın aktivitesini düzenlemek için sü-
  rekli feromon salgılar. İşçi arılarda yabancı arılar kovanı tehdit
  ettiğinde feromon salgılarlar.
  Memelilerin, koklama mukozalarında feromon reseptörleri
  bulunur. Alarm fenomonları, yiyecek izi feromonları, cinsiyet
  feromonları ve davranış veya fizyolojiyi etkileyen feromonlar
  olmak üzere birçok feromon çeşidi vardır.
  Tek hücreli basit bir prokaryottan, kompleks çok hücreli ökar-
  yotlara kadar tüm canlılar feromon salgılarlar. Bazı araştırma-
  larda omurgalıların ve bitkilerin feromonlar vasıtasıyla iletişim
  kurduklarına dair bilgiler mevcuttur. Koyunun onlarca kuzu
  arasında kendi yavrusunu bulması da feromonlar ile ilgilidir.
  Erkek ve dişi arasındaki meydana gelen çekim ya da itme de
  feromonlar ile açıklanmaktadır. Örneğin erkekler tarafından
  salgılanan androsteronun dişilere çekici görünmek amacıyla
  salındığı düşünülmektedir. Dişilerin bu efektöre verdiği cevap
  onun menstrüel siklüsüne göre değişir. Ovulasyon sırasındaki
  hassasiyete bağlı olarak, kadınlar üzerinde farklı etkiler gö-
  rünür. Ovulasyon zamanında androsteronun kadınlara daha hoş geldiği saptanmıştır.

  Kokunun Algılanması
  Koku, nesnelerden buharlaşan kimyasal tanecikler, yani mo-
  leküllerdir. Taze çekilmiş kahve kokusu olarak algıladığımız
  kokunun kaynağı, kahveye ait uçucu koku molekülleridir.
  Buharlaşmanın yoğunluğuyla oluşan kokunun keskinliği
  doğru orantılıdır. Taze bir kekin daha belirgin kokmasının
  nedeni bayat keke göre daha çok koku molekülü yaymasıdır.
  Isının etkisiyle koku molekülleri havada daha hızlı hareket
  etmeye başlar ve geniş bir alana yayılabilirler.
  Taş, demir, cam gibi maddeler ise oda sıcaklığında buharlaş-
  madıkları için kokmazlar. Kokuya karakteristik niteliğini ve-
  ren şey moleküllerin yapısal farklılıklarıdır. Örneğin, taze bir
  yumurta ile çürük yumurtayı birbirinden ayıran şey, çevreye
  yaydıkları moleküllerin farklı olmasıdır.
  Koku algılaması, merkezi sinir sisteminde psikolojik ve fizyo-
  lojik tepkiler uyandıran karmaşık bir süreçtir. Koku merkezi
  amigdalaya yakın olduğu için kokular anılarla ilişkilidir ve
  güçlü duygular uyandırırlar. Amigdala, koku alma uyarıcıla-
  rının hedonik veya duygusal işlenmesine katılır. Koku, kon-
  santrasyonumuzu bozabilir, verimliliği düşürebilir, semp-
  tomları uyandırabilir ve genel olarak belirli bir çevre için
  hoşnutsuzluğu artırabilir.
  Koku, kişi, yer, yiyecek veya ürünlerin beğenilmesini etki-
  leyebilir. Kokular tarafından hatırlatılan anılar, görsel veya
  işitsel olarak sunulan ipuçları tarafından hatırlatılanlardan daha güçlüdür. Koku, yaşanılan döneme göre algılanır ve
  daha sonra karşılaşıldığında davranış üzerinde yönlü etkiler
  doğurabilir. Kokulu bir odada sıkıcı bir görev yapıldığında,
  aynı kokunun varlığında yapılan sonraki işlerde de perfor-
  mans düşer.
  İnsanlar ve hayvanlar duygusal durumlarını vücut kokusu
  değişiklikleriyle ifade ederler. İnsan vücudunun kokuları,
  kişiler arası ilişkileri doğrudan etkiler. İnsan vücudunun ko-
  kuları (feromonlar), anne bebek bağlanması veya yetişkin-
  lerde partner seçimi gibi davranışların en önemli fizyolojik
  nedenidir.
  Koku yardımıyla, anneler çocuklarını ayırt edebilirken be-
  bekler de annelerini diğer kadınlardan ayırt ederler. Anne
  kokusunun bebekler üzerinde sakinleştirici etki yarattığı
  görünmektedir. Vücut kokusu, sadece anne-bebek duygusal
  bağını geliştirmez aynı zamanda çocuğun sosyal ve duygu-
  sal gelişimini de etkiler. Vücut kokuları insanların arkadaş
  seçimini de etkiler.
  Parfümler, çekiciliği artırmak için kullanılırlar. Araştırmacılar,
  parfüm alırken insanların vücut kokusu ile iyi etkileşime gi-
  ren ürünleri seçtiklerini keşfettiler. Bir erkeğin kokusu, kadı-
  nın onu seçmesi için kritik önem taşır.
  Vücut kokusu, sağlık durumunun işareti olduğu gibi arkadaş
  seçimi için de kritik bir uyarıcıdır. Çalışmalar, insanların ba-
  ğışıklık sistemi ile ilişkili olan koku duyularını arkadaşlarını
  seçmek için kullandıklarını göstermektedir.
  Bir koku, uzaktaki bir hatıranın geri çağrılmasına sebep ola-
  bilir. Kokuya ilişkin çoğu hatıralar genellikle insan hayatının
  ilk on yıllık kısmından gelir. Koku uyandıran anılar genellikle
  daha duygusaldır. Zamanla geri getirilmesi ise daha güçlü
  duygular ile ilişkilidir. Genellikle diğer ipuçları tarafından
  uyandırılan anılara kıyasla daha az düşünülmüştür.

  Kokuların Hissedilmesi
  Genellikle günün erken saatlerinde gül, akşam ve geceye
  doğru yasemin ve hanımeli kokuları duyulur. Bunun nedeni
  bitkilerin, böcekler, yarasalar ya da kuşlar gibi tozlayıcılarını
  çekmeye çalışmasıdır. Etobur sürahi bitkisi gibi bitkiler ise
  yiyeceklerini çekmeye çalışır.
  Hanımeli ve yasemin bitkileri, tozlayıcı böcekleri çekmek
  için kokularını kullanır. Bitki kokuları, tozlayıcıları tarafından
  algılanılması için havaya karışacak şekilde uçucu olarak ta-
  sarlanmıştır. Üretilen koku bileşikleri, uçuculuklarının yük-
  sek olması için düşük moleküler ağırlıklıdırlar. Molekülün
  büyüklüğü, tozlayıcıların organları tarafından tespit edilme-
  sine uygundur.
  Koku molekülleri sentezin gerçekleştirdiği yerlerden de etki-
  lenir. Kokunun üretildiği yer, bitkinin polenleyicisini etrafına
  çekmek ve yönlendirmek istediği yere bağlıdır.Zamanlama
  Koku üretimi, enerji yoğun bir süreçtir. Kaynakların kullanı-
  mını dengelemek için, bazı bitkiler günün sadece belirli za-
  manlarında koku kimyasalları üretirler. Yasemin, polenleyi-
  cileri olan güvelerin aktif olduğu akşam ve gece saatlerinde
  koku üretir. Esinti tarafından taşınan kokunun türü zamana
  göre değişir. Bu nedenle kokuların toplanması için hem za-
  manının hem de nasıl toplanacağının bilinmesi önemlidir.
  Yasemin, kadın parfümlerindeki kokuların %80’inden erkek
  kokularının da %30’undan fazlasında kullanılır.
  Bu Harika Koku Ne?
  Havada kokladığımız kimyasallar uçucu organik bileşiklerin
  ve düşük molekül ağırlıklı lipofilik sıvıların bir karışımıdır.
  Uçucu organik bileşikler alkolleri, aldehitleri, ketonları, es-
  terleri ve diğer çeşitli hidrokarbonları içerir. 90 farklı bitki ai-
  lesine ait 1700’den fazla uçucu organik bileşik belirlenmiştir.
  Tek bir çiçeğin, koku karışımı 100’den fazla bileşiği içerebilir.
  Örneğin, hanımelinin bir türü olan Lonicera Japonica’nın
  sarhoş edici çiçekleri 150’den fazla uçucu bileşiğe sahiptir.
  Tüm çiçeklerde, belirli koku bileşikleri baskın olma eğilimin-
  dedir. Örneğin, hanımelinin 150 uçucu bileşeninden en çok
  bilinenleri linalol, (Z) -jason, (Z) -jasmin lakton, metil jasmo-
  nat ve metil epi-jasmonattır.

  Koku Alma Duyusunun Bilinçli Kullanımı
  Koku duygusu, ürün pazarlamanın bir yolu olarak genellik-
  le göz ardı edilir. Kokunun bilinçli ve kontrollü uygulanması
  tasarımcılar, bilim adamları, sanatçılar ve parfümörler tara-
  fından kullanılır. Ortamdaki kokuların bazı uygulamaları ku-
  marhanelerde, otellerde ve yeni otomobillerde farkındalık
  oluşturmak için uygulanır. Hastaların MR testinin klostrofo-
  bik etkileri ile başa çıkmasına yardımcı olmak için bazı kan-
  ser merkezlerinde vanilya kokusu kullanılmaktadır. Parfüm
  kimyası uzun zamandır bu moleküllerden yararlanmak iste-
  mektedir. Bu parfümlerin tasarımında feromonların cinsler
  arasındaki çekimi etkilemesi fikrinden yararlanılmaktadır.
  Yeni nesil parfümlerde feromon kullanılması uygun ve etkili olacaktır.
  Last edited by volcanolover; 20-03-20, 11:13.
Working...
X